top of page

University Foundation

ทำให้การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็นเรื่องง่ายด้วยคอร์ส University Foundation ที่จะปูพื้นฐานความรู้ที่เราต้องมีก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งการันตีที่นั่งในมหาวิทยาลัย

Key Facts

อายุ : 16 ปีขึ้นไป

ช่วงเวลาเรียน : เริ่มเดือนกันยายน หรือพฤษจิกายนของทุกปี

คอร์สเรียน : Business Foundation หรือ Humanities Foundation

เมืองที่แนะนำ : Oxford, London

ระยะเวลาของคอร์ส : 28-35 สัปดาห์

ที่พัก : หอพักของโรงเรียน หรือโฮมสเตย์ 

แอดไลน์ ID เพื่อสอบถามค่าใช้จ่าย : @thebridgeeducation

โทร : 082-580-6652

Facebook : https://www.facebook.com/thebridgeeducationthailand/

bottom of page